سعید ارجمند

مدیر بازیابی و فروش شرکت تحقیق و توسعه انرژی خورشیدی آسیا سولار

داریوش یزدانی

مدیر فنی شرکت تحقیق و توسعه انرژی خورشیدی آسیا سولار

آرمن سارکیس

مدیر شرکت تحقیق و توسعه انرژی خورشیدی آسیا سولار

مجید راستگو

مدیرعامل شرکت تحقیق و توسعه انرژی خورشیدی آسیا سولار