طراحی : کادر مهندسی شرکت تحقیق وتوسعه انرژی خورشیدی آسیا سولاربا تکیه بر تجربه و دانش فنی مهندسین متخصص و متعهد خود و با رعایت استاندارد ها و آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی و با استفاده از نرم افزارهای به روز و کارآمد نقش موثری در طراحی و محاسبات اصولی و دقیق و فنی انواع پروژه های محوله از جمله پروژه ههای منفصل و متصل به شبکه ، تعمیر و نگهداری و نیز تحقیق و توسعه و تولیدات شرکت تحقیق وتوسعه انرژی خورشیدی آسیا سولار ایفا می نمایند.

لیست مهم ترین نرم افزارهای مورد استفاده در شرکت تحقیق و توسعه انرژی خورشیدی آسیا سولار:

AutoCad

Altium Designer

AutoCad Mechanical

Revit Structure

Tekla Structures
BoCad
SAP 2000
ETABS
ANSYS
SolidWorks
Catia
SAFE
Allpile
MATLAB
MathCad
Microsoft Office
MSP
WinSteel
WinNest
WinBar
WinCN