شرکت تحقیق و توسعه انرژی خورشیدی آسیا سولار به منظور توسعه شبکه فروش و ارائه خدمات خود به علاقه مندان واجد شرایط جهت مشارکت در امر فروش و توزیع محصولات وسایر خدمات این شرکت نمایندگی اعطا می نماید.

شرایط کلی دریافت نمایندگی :

در اختیار داشتن فضای تجاری مجهز به امکاناتی از قبیل فضای مناسب جهت حضور مشتری و نمایش محصولات و خدمات شرکت تحقیق و توسعه انرژی خورشیدی آسیا سولار (فضای مورد نظر می تواند به صورت استیجاری یا مالکیت باشد.

ارایه مدارک لازم:

کپی کارت ملی متقاضی

کپی شناسنامه متقاضی

کپی سند مالکیت یا اجاره نامه محل فعالیت

نکته: اجاره نامه باید به صورت کد رهگیری دار باشد

تکمیل فرم اطلاعات متقاضی دریافت نمایندگی ( لینک دریافت فرم )

تکمیل و امضای تعهد نامه نمایندگان شرکت ( دریافت فرم )

تکمیل و امضای تعهد نامه شرکت تحقیق و توسعه انرژی خورشیدی آسیا سولار توسط متقاضی نمایندگی و یا وکیل قانونی (درج مهر دفتر خانه اسناد رسمی جهت گواهی امضاء الزامی است.)

تکمیل و امضای قرارداد دوجانبه  ( دریافت فرم )

تکمیل ، امضاء و مهر (تمام صفحات ) 3 نسخه قرارداد دوجانبه توسط متقاضی یا وکیل قانونی وی.

پس از تهیه و تکمیل موارد فوق ، بسته کامل مدارک باید از طریق شرکت پست برای شرکت تحقیق و توسعه انرژی خورشیدی آسیا سولار ارسال شود.

مدارک ارسالی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید، قرارداد نمایندگی به نام متقاضی ثبت خواهد شد در نهایت تجهیزات نمونه و جزوات آموزشی به همراه محصولات فیزیکی شرکت تحقیق و توسعه انرژی خورشیدی آسیا سولار برای نماینده ارسال خواهد شد.

اعطای نمایندگی