پروژه 5/5 کیلواتی منفصل از شبکه p3k

پروژه 5/5 کیلواتی منفصل از شبکه

پروژه 5/5 کیلواتی منفصل از شبکه توان سیستم خورشیدی : 5/5 کیلووات تجهیزات : پنل های خورشیدی 250 وات برند Yingli Solar ، ب
پروژه 20کیلوواتی متصل به شبکه p4k

پروژه 20کیلوواتی متصل به شبکه

پروژه 20کیلوواتی متصل به شبکه توان سیستم خورشیدی : 20 کیلو وات تجهیزات : پنل های خورشیدی برند Yingli Solar، سانورترهای ب
پروژه یک کیلو واتی منفصل از شبکه p2k

پروژه یک کیلو واتی منفصل از شبکه

پروژه یک کیلو واتی منفصل از شبکه توان سیستم خورشیدی : یک کیلو وات تجهیزات : پنل های خورشیدی برند Yingli Solar، باطری های
پروژه چهار کیلواتی منفصل از شبکه p1k

پروژه چهار کیلواتی منفصل از شبکه

پروژه چهار کیلواتی منفصل از شبکه توان سیستم خورشیدی : چهار کیلو وات تجهیزات : پنل های خورشیدی برند Yingli Solar، باطری ه